• President          Maya Nair  

    VP                       Raya Patel

    Secretary         Anvesha Subramanian

    Treasurer         Rohan Raj

    Mr. Sanders - Sponsor